Έγκυρη θεραπεία με πρεδνιζολόνη ή ακυκλοβίη

Frank M. Sulliva., Ph. D. Iain R..C. Swan, M.D. Peter T. Donnan, Ph. D. Jillian M. Morrison, Ph. D., Blair. H. Smith, M.D. Brian Mc Kinstry, M.D. Richard J. Davenport, D.M. Luke D. Vale, Ph. D., Janet E. Clarkson, Ph.D. Victoria Hammersley, B.Sc.Sim. Hayavi, Ph D. Ann. McAteer, M.Sc. Ken Stewart, M.D. AND Fergus Daly Ph.D., N Engl J Med 2007;357:1598-607

Σκοπός: Πάρεση προσωπικού- αξιολόγηση της θεραπείας

Η πάρεση του προσωπικού είναι μία οξεία, ιδιοπαθής ετερόπλευρη παράλυση προσωπικού νεύρου. Αγγειακά, φλεγμονώδη και ιικά αίτια έχουν υποδειχθεί ως αίτια της πάρεσης του προσωπικού από ανοσολογικές αναλύσεις και μελέτη των εγκεφαλικών γαγγλίων, καθιστώντας πιθανό τον συνδυασμό ερπητικής λοίμωξης και πάρεσης του προσωπικού. Σκοπός της μελέτης είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των κορτικοειδών και των αντιικών φαρμάκων όταν χορηγηθούν έγκαιρα στην ιδιοπαθή πάρεση του προσωπικού.

Μέθοδοι

Διεξάγαμε μία διπλή τυφλή, έλεγχο placebo, τυχαιοποιημένη μελέτη με ασθενείς με πάρεση του προσωπικού που εισήλθαν στην μελέτη μέσα σε 72 ώρες από την εμφάνιση των συμπτωμάτων. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε ομάδες που έλαβαν 10 ημέρες φαρμακευτικής αγωγής με πρεδνιζολόνη ή ακυκλοβίρη ή πρεδνιζολόνη και ακυκλοβίρη ή placebo. Ελέγχθηκε η πρωτογενής έκβαση με την αποκατάσταση της λειτουργίας του προσωπικού νεύρου σύμφωνα με την κλίμακα House-Brackmann. Ελέγχθηκε επίσης η δευτερογενής έκβαση που περιλάμβανε την ποιότητα ζωής, την εμφάνιση και τον πόνο.

Αποτελέσματα

Ελέγχθηκαν οι τελικές εκβάσεις σε 496 από τους 551 ασθενείς που τυχαιοποιήθηκαν. Στους τρείς μήνες, τα ποσοστά των ασθενών που είχαν πλήρη ανάκαμψη της λειτουργίας προσωπικού νεύρου ήταν 83% στην ομάδα της πρεδνιζολόνης σε σύγκριση με 63,6% στους ασθενείς που δεν έλαβαν πρεδνιζολόνη(Ρ<0.001) 71="" 2="" 75="" 7="" 0="" 50="" 94="" 4="" 81="" 6="" 85="" 90="" 8="" 10="" 79="" 001="" 92="" p="">

Συμπέρασμα

Σε ασθενείς με πάρεση του προσωπικού η έγκαιρη θεραπεία πρεδνιζολόνη βελτιώνει σημαντικά τις πιθανότητες πλήρους αποκατάστασης στους τρεις και εννέα μήνες. Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για το όφελος της ακυκλοβίρης όταν δίνεται μόνη ή σε συνδυασμό με πρεδνιζολόνη στην πάρεση του προσωπικού νεύρου