ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΑ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ SOS ΙΑΤΡΩΝ.

ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΑ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ SOS ΙΑΤΡΩΝ.

Περίληψη μελέτης ΤΩΝ SOS ΙΑΤΡΩΝ

25ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό συνέδριο, Μάϊος 1999

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Μ. Βρανάκης, Κ. Σουρβάνος, Γ. Θεοχάρης, Α. Πετσίνη, Μ. Θεοχάρη

ΣΚΟΠΟΣ

Να προσδιορίσει την αναλογία των ψυχιατρικών περιστατικών επί του συνόλου των SOS περιστατικών για το διάστημα 9/97-8/98, να προσδιορίσει την κατανομή ανά διαγνωστική κατηγορία των ψυχιατρικών αυτών περιστατικών, να καταγράψει την κατανομή της θεραπευτικής τους αντιμετώπισης ανά ιατρική ειδικότητα, να προσδιορίσει την αναλογία της σύστασης για ψυχιατρική νοσηλεία των περιστατικών αυτών, καθώς και τις τυχόν διαφοροποιήσεις ανά SOS ψυχίατρο ως προς αυτές τις συστάσεις.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΙ

Χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία των αρχειοθετημένων αντιγράφων των ιατρικών βεβαιώσεων που χορηγούν οι SOS Ιατροί σε κάθε ιατρική επίσκεψη (ήτοι 10.281 αντίγραφα) για στατιστική επεξεργασία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η αναλογία των ψυχιατρικών περιστατικών επί του συνόλου είναι 8%. Η αδρή κατανομή ανά διαγνωστική κατηγορία των ψυχιατρικών περιστατικών είναι η εξής:

 • Νευρωσικές διαταραχές 52%
 • Οργανικές ψυχικές διαταραχές 15%
 • Συναισθηματικές διαταραχές 14%
 • Ψυχωσικές διαταραχές 12%
 • Σύνδρομα από χρήση ψυχοδραστικών ουσιών 3%
 • Άλλο 4%

Η κατανομή της θεραπευτικής αντιμετώπισης ανά ιατρική ειδικότητα που κλήθηκε στα ψυχιατρικά περιστατικά των SOS Ιατρών είναι η κάτωθι:

 • Ψυχίατρος 37%
 • Παθολόγος 32%
 • Καρδιολόγος 15%
 • Νευρολόγος 6%
 • Πνευμονολόγος 4%
 • Άλλα 6%.

Η διακύμανση των ποσοστών αντιμετώπισης των ψυχιατρικών περιστατικών ανά ιατρική ειδικότητα σύμφωνα με την ειδικότερη διαγνωστική κατηγορία είναι σημαντική. Σε ψυχώσεις κλήθηκε ψυχίατρος στο 85%, σε συναισθηματικές διαταραχές στο 82%, ενόσο στις νευρώσεις κλήθηκε ψυχίατρος μόλις στο 15% των περιπτώσεων.

Ψυχιατρική σύσταση για νοσηλεία δόθηκε κατά μέσο όρο στο 6% των περιπτώσεων. Η αναλογία σύστασης σε νοσηλεία ανά SOS ψυχίατρο κυμαίνεται μεταξύ 1% και 11%.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Αξιολόγηση και σχολιασμός του ποσοστού των ψυχιατρικών περιστατικών επί του συνόλου, της αντιμετώπισης των επιμέρους ψυχικών διαταραχών από ψυχιάτρους ή άλλους ειδικούς, της αποτελεσματικότητας των SOS ψυχιάτρων ως προς την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη των ψυχικά πασχόντων.