ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η λειτουργία της Εταιρίας SOS ΙΑΤΡΟΙ διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Το Σύστημα Ποιότητας είναι βασισμένο στις απαιτήσεις που ορίζει το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, καθώς και στις νομοθετικές απαιτήσεις που προσδιορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας της.

 

Το Σύστημα Ποιότητας έχει σαν κεντρικό άξονα τους «πελάτες»  της Εταιρίας, οι οποίοι εξετάζονται για προληπτικούς & διαγνωστικούς λόγους, αξιοποιώντας τις υπηρεσίες της Εταιρίας. Ο σχεδιασμός έχει ως στόχο να καλύπτει τόσο τις απαιτήσεις & προσδοκίες των «πελατών» του όσο και τις νομοθετικές απαιτήσεις που διέπουν τη λειτουργία του.

 

Βασικοί στόχοι του Συστήματος Ποιότητας είναι:

 • Η οργάνωση των παρεχομένων υπηρεσιών κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, η δημιουργία αισθήματος ασφάλειας και σιγουριάς στους ωφελούμενους σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρία, προστατεύοντας τα προσωπικά τους δεδομένα με τη τήρηση κανόνων εχεμύθειας από όλο το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρίας.
 • Ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των υποστηρικτικών ενεργειών της λειτουργίας του, με σκοπό την διατήρηση υψηλού, ασφαλούς & αξιόπιστου επιπέδου υπηρεσιών.
 • Η συνεχής εκπαίδευση και καθοδήγηση του προσωπικού, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις της εργασίας του σύμφωνα με τις αρχές και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από τη Διοίκηση της Εταιρίας.
 • Η διαφάνεια στις διαδικασίες και σε επίπεδο επικοινωνίας
 • Να είναι γνωστό τι παίρνει, πόσο το παίρνει και από ποιον το παίρνει.
 • Η συνεχής βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και της συνολικής λειτουργίας του Συστήματος Ποιότητας μέσω της τακτικής παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας και της καταλληλότητας του. Η επίτευξη των παραπάνω εξασφαλίζεται μέσα από τις βασικές διεργασίες του Συστήματος Ποιότητας, οι οποίες καθορίζουν ενέργειες όπως:
  1. Η συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος, μέσα από τα Συμβούλια Ποιότητας, στα πλαίσια των οποίων, εκτός των άλλων, καθιερώνονται και ανασκοπούνται αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα.
  2. Ο σαφής προσδιορισμός των απαιτήσεων και των προσδοκιών των «πελατών» και η μέτρηση της ικανοποίησής τους.
  3. Η συνεχής παρακολούθηση του επιπέδου συνεργασίας με προμηθευτές όπως αυτοί που ορίζονται μέσα από τις διαδικασίες της Εταιρίας.
  4. Η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού.
  5. Η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων (ανθρώπινων, υλικών και άυλων), για την αποτελεσματική λειτουργία της Εταιρίας.
  6. Η τεκμηριωμένη αναζήτηση αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε να καθοριστούν και εφαρμοστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ή / και προληπτικές ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή της επανεμφάνισης των προβλημάτων.

Η συνολική εφαρμογή των αρχών του συστήματος εξασφαλίζεται μέσα από την συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό την δημιουργία της σχετικής συνείδησης των σκοπών και της φιλοσοφίας του συστήματος.